POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Nám. gen. Štefánika 526/1, 064  01  Stará Ľubovňa

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-SL-PLO-2023/000053-002
Vybavuje/linka
Mgr. art. Miroslava Pilátová
S​t​a​r​á​ Ľ​u​b​o​v​ň​a​
11. 01. 2023
Vec
Všeobecná informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Veľká Lesná
Katastrálne územie Veľká Lesná bolo na základe vyhodnotenia stupňa naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav určené na ich realizáciu. Náklady na celý projekt a všetky úkony s tým spojené sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. Pozemkové úpravy (ďalej len „PÚ“) sú nástrojom na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizácie krajiny a rozvoja vidieka. Výsledkom je naprojektovanie a vybudovanie poľných komunikácií ako prístupu k sceleným novovzniknutým pozemkom vlastníkov, vytvorenie spoločných zariadení a opatrení, biocentier, biokoridorov, ako aj vodohospodárskych diel a protieróznych opatrení. PÚ sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného. Sú vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Rozdrobenosť vlastníctva k pozemkom nadobudla enormné rozmery, čo sťažuje racionálne využívanie pozemkov, ich evidenciu, aj vydávanie rozhodnutí podmienených súhlasom vlastníka pozemku. Scelenie pozemkov usporiadaním vlastníctva prostredníctvom PÚ umožní aktívny prístup vlastníkov ku krajine v zmysle starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Zabezpečí sa lepší výkon vlastníckych a užívacích práv. Pri akejkoľvek investičnej činnosti alebo plánovaných pozitívnych zásahoch do krajiny, ktoré sú vždy podmienené súhlasom vlastníka pozemku, je problémom práve rozdrobenosť pozemkov. Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) je orgánom príslušným na konanie vo veci PÚ. Správny orgán vedie konanie podľa ustanovení zákona, vydáva rozhodnutia a rokuje s účastníkmi konania v konkrétnych etapách, vyhodnocuje a zohľadňuje požiadavky vlastníkov pri umiestnení nových pozemkov podľa dohodnutých zásad. V celom procese konania sa kladie dôraz na informovanosť účastníkov PÚ, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté. Slovenský pozemkový fond (SPF) zastupuje v konaní neznámych vlastníkov. Rozsahom aj obsahom PÚ predstavujú široký záber činností a súčinnosť, procesne sa skladajú z postupnosti viacerých etáp ustanovených zákonom. Predpokladaná doba trvania pozemkových úprav je cca 5 rokov (podľa situačne vniknutých podmienok sa môže meniť). Správny orgán v prvej etape nariadil prípravné konanie PÚ (zverejnené na web stránke Okresného úradu v Starej Ľubovni), ktorého účelom je zistiť všetky skutočnosti a informácie potrebné pre ďalšie kroky konania, identifikovať problémy, ktoré by mohli ovplyvniť časový harmonogram prác a rozpočet nákladov na financovanie. Výsledkom bude elaborát ako podklad pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa PÚ. Zhrnutie výhod a dôvodov nariadenia PÚ: - scelenie a sprístupnenie pozemkov, ich následné vytýčenie v teréne (dlhé „slížiky“ nahradia tvary s priemernou dĺžkou a šírkou, výrazne klesne počet spoluvlastníkov na jednu parcelu), - rozdelenie spoluvlastníctva a nadobudnutie vlastníctva pokiaľ možno v podiele 1/1 – spravidla v projekčnom bloku, kde sa nachádza prevažná časť pôvodnej výmery pozemkov, - usmernenie výmer parciel na základe presného mapovania v teréne a tvorba nového umiestnenia so zreteľom na ich samostatné užívanie, - presné vytýčenie nových pozemkov, - spoločné zariadenia a opatrenia – pozemky na účel poľných komunikácií, pozemky plniace protierózne, vodohospodárske a ekologické funkcie, - zatraktívnenie celkového koloritu krajiny pre oblasť turizmu a cykloturizmu. Dotknuté obecné úrady zabezpečia zverejnenie Všeobecnej informácie o pozemkových úpravách v k. ú. Veľká Lesná spôsobom v mieste obvyklým (vývesné informačné tabule, cez obecný rozhlas, internetová stránka obce), táto informácia bude zverejnená aj na internetovej stránke Okresného úradu v Starej Ľubovni.
Ing. Matúš Suchý
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​2​3​1​0​0​4​5​1​
E-mail
o​p​l​.​s​l​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-SL-PLO-2023/000053-002
Obec Lechnica, Lechnica 92, 059 06 Lechnica Obec Veľká Lesná, Velká Lesná 58, 065 34 Veľká Lesná Obec Havka, Havka 21, 061 01 Havka Obec Haligovce, Haligovce 124, 065 34 Haligovce Obec Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy Obec Zálesie (Okr. Kežmarok), Zálesie, 059 04 Spišské Hanušovce Obec Reľov, Reľov 15, 059 03 Reľov Obec Toporec (OVM), Nám. Sv. Michala 76, Toporec